คณิตศาสตร์

1.หลักสูตรคณิตศาสตร์
Basic (ปรับพื้นฐาน) / Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา)
       เป็นระบบการเรียนแบบรายบุคคล (one by one) โดยมีการทดสอบหาจุดเริ่มต้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง จากหลักสูตรของ FUTURE จะเป็นระบบคณิตศาสตร์ที่เริ่มจากการเน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แบบรายบุคคล นักเรียนจะมีพัฒนาการด้านคณิตฯคิดเร็วและถูกหลักการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน เช่น ข้อสอบแข่งขัน O-net NT เตรียมสอบเข้าอนุบาล ป.1 ม.1 เรียนเสริมเพิ่มเกรด ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย 
        หลักสูตร FUTURE  เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดการเรียนเทียบเท่ากับชั้นเรียนและเกินชั้นเรียนในโรงเรียนได้อย่างราบรื่น และเห็นผล 100%
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.