ภาษาอังกฤษ

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar / Conversation
วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นทักษะในการเรียนรู้พยัญชนะ สระ การอ่านเทียบเสียงพยัญชนะ (Phonics) จากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง โดยมีสื่อการสอนให้นักเรียนฝึกฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค หลักไวยากรณ์ (Grammar) การสนทนา (Conversation) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.