ภาษาไทย

3. หลักสูตรภาษาไทย 
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง / พูด /  อ่าน / เขียน  

เริ่มจากการฝึกเรียนรู้ พยัญชนะ สระ และประสมคำ ผันวรรณยุกต์ ตามหลักภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและพัฒนาการอ่านโดยใช้ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ  ฝึกจับใจความให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมฯ และเตรียมสอบเข้า ม.1 โดยจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อนำไปใช้ในการอ่านและวิเคราะห์ในรายวิชาอื่นๆได้ต่อไปอย่างราบรื่น 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.